887 05 05 01
Pon.-Czw. 9.00-20.00, Pt. 9.00-15.00

Regulamin Karty Podarunkowe

Karta

Niniejsza karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. Upoważnia ona posiadacza do skorzystania z usług oferowanych przez Gabinet DENTestetica, znajdujący się w Krakowie (31-403) przy ulicy Kamiennej 21. Ryzyko zagubienia, utraty, zniszczenia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione do tego ponosi w całości posiadacz karty. Pełny regulamin dla użytkownika karty znajduje się na stronie www.dentestetica.pl.

GIFT CARD/Karta podarunkowa by DENTestetica

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ DENTestetica

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Medtour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-403), ul. Kamienna 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000408762, REGON:

Gabinet DENTestetica – Centrum Stomatologii Estetycznej DENTestetica – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, Kraków, ul. Kamienna 21,

Karta Podarunkowa – karta stanowi odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca jego użytkownika do jej realizacji w Gabinecie DENTestetica. Wartość karty może być wielokrotnością 50 PLN dla wartości 200 PLN i większej. Wzór Karty dostępny na stronie www.dentestetica.pl

Nabywca – osoba, która w Gabinecie DENTestetica dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową z informacja o nominale

Użytkownik – Każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej DENTestetica

Usługi – usługi stomatologiczne oferowane w Gabinecie DENTestetica

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej DENTestetica, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Gabinecie DENTestetica. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Gabinecie DENTestetica w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupu Karty Podarunkowej. Informacje o terminie ważności karty można umieścić na opakowaniu.

5. Każda karta podarunkowa posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikacje jej wartości nominalnej oraz Nabywcy.

6. Przekazanie przez Wydawcę Karty podarunkowej DENTestetica Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Gabinecie DENTestetica

7. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Karty Podarunkowej może być jedynie osoba fizyczna.

8. Gabinet DENTestetica nie ponosi odpowiedzialności za utratę Karty Podarunkowej.

9. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej.

11. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:

– może być zrealizowana wyłącznie w Gabinecie DENTestetica

– nie podlega wymianie na środki pieniężne

– posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana

– może być zrealizowana przez każdego posiadacza, który zgłosi się z Karta Podarunkową oraz wydana Nota Obciążeniową z numerem Karty Podarunkowej i kwotą, na którą opiewa wartość Karty Podarunkowej

– nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego

– Gabinet DENTestetica ani Wydawca nie odpowiada za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

13. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w  drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

14. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

15. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oraz Użytkownik, który posługuje się kartą oświadczają, że zapoznali się z niniejszy regulaminem. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Gabinetu DENTestetica Karty Podarunkowej do realizacji oraz skorzystanie z usług nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

16. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

17. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej w Gabinecie DENTestetica. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na refundacje kolejnego leczenia stomatologicznego.

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Nabywców jest Wydawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika i Nabywce zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

19. Użytkownik i Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi.

20. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

21. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z realizacją Karty Podarunkowej spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy.

22. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej

23. Wydawca zastrzega sobie prawo organizowania kampanii promocyjnych związanych z wydawaniem i realizacją kart podarunkowych, dla których wprowadzone mogą być inne, szczegółowe zasady ich wydawania i realizacji.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i aktualnościami w DENTestetica.


close