887 05 05 01
Pon.-Czw. 9.00-20.00, Pt. 9.00-15.00

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu "Uśmiechnij się"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

1.2. Organizatorem niniejszego konkursu jest MEDTOUR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 21, właściciel marek Dentestetica i Stomatologia ślubna.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej podczas spotkania Klubu Miasta Kobiet, które odbędzie się 29 października 2019 w Hotelu Niebieskim w Krakowie.

 1.4. Czas trwania konkursu obejmuje dzień 29 października 2019, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 05.11.2019 r.

1.5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019. poz. 847).

1.6. Celem konkursu jest nagradzanie laureatów konkursu na zasadach wskazanych w regulaminie oraz promowanie kliniki Dentestetica.

 

2. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Uśmiechnij się” opisany w niniejszym regulaminie;

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, określający zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora konkursu;

2.3. Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie;

2.4. Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego dostępnego na stoisku Dentestetica podczas 29. spotkania Klubu Miasta Kobiet i skuteczne zgłoszenie do konkursu kreatywnego rozwiązania zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Do niniejszego konkursu uczestnik może zgłosić się wyłącznie podczas oraz w miejscu trwania 29. spotkania Klubu Miasta Kobiet.

2.5. Kupon konkursowy – formularz w formie papierowej dostępny na stoisku Organizatora zawierający miejsce na podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, a także miejsce na odpowiedź na zadanie konkursowe i wyrażenie zgód na przetwarzanie danych.

2.6. Strona internetowa konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem: www.dentestetica.pl/kmk19-konkurs Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do Internetu (opłata za transmisję danych przez Internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta uczestnik);

2.7. Zadanie konkursowe – wymyślenie kreatywnego #hasztaga, który nawiązuje do uśmiechu i zgłoszenie do Konkursu poprzez pozostawienie prawidłowo wypełnionego Kuponu konkursowego na stoisku Organizatora.

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: zgodność pracy z postanowieniami niniejszego regulaminu; kreatywność i oryginalność.

Rozwiązanie zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki: praca musi być wykonana na zadany temat, autorem pracy musi być uczestnik, praca musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika, uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

Rozwiązanie zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może: zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej; wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne; stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości; zachęcać do popełnienia samobójstwa; promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów; naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek (z wyłączeniem marki Dentestetica i Stomatologia ślubna), nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej; promować jakichkolwiek produktów (z wyłączeniem produktów Dentestetica i Stomatologia ślubna) lub usług; oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

Uczestnik, zgłaszając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego, wyraża tym samym jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu w szczególności opisane w pkt. 3.2 oraz pkt. 3.3 regulaminu;

2.8. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;

2.9. Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez organizatora do nadzoru i organizacji konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, wyłanianie laureatów konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;

2.10. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 regulaminu, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia do konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);

b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała go.

3.2. Zgłoszenie w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w zadaniu konkursowym;

b) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) upoważnia organizatora, do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez uczestnika pracy stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego podanymi przez uczestnika danymi;

3.3. Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;

f) publicznego odtwarzania;

g) wystawiania;

h) wyświetlania;

i) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).

3.4. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach autorstwa laureata.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez komisję konkursową. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 7.1 – pkt. 7.3 regulaminu.

W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z konkursu może być:

a) naruszenie praw osób trzecich;

b) zawarcie w zadaniu konkursowym treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.7 regulaminu.

3.6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez MEDTOUR sp z o.o.  organizatora konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.8. W przypadku wykrycia działań uczestnika niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

3.9. Uczestnik, przystępując do konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego regulaminu.

 

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

 4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie każdy uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu,

b) odwiedzić stoisko Dentestetica podczas 29. Spotkania Klubu Miasta Kobiet

c) uzyskać kupon konkursowy

d) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w sposób wskazany w pkt. 2.7 regulaminu,

e) przekazać prawidłowo wypełniony kupon konkursowy na stoisku

4.2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

4.3. W celu zgłoszenia do niniejszego konkursu, każdy uczestnik powinien wypełnić kupon konkursowy poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) imię i nazwisko,

c) adres e-mail uczestnika,

d) kreatywne rozwiązanie zadania konkursowego,

e) zaznaczenie następujących oświadczeń przez uczestnika:

— Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.

— Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu dostępny do wglądu na stoisku oraz na stronie www.dentestetica.pl/kmk19-konkurs

— Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów konkursowych. Zgoda nie jest obowiązkowa, ale wymagana do udziału w konkursie i otrzymania nagrody. Przyjmuje do wiadomości, że w każdym czasie mogę zgodę wycofać lecz nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem.

— Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów marketingowych, w tym wysyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Przyjmuje do wiadomości, że w każdym czasie mogę zgodę wycofać lecz nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG, ani nie zapadają na ich podstawie zautomatyzowane decyzje. Administratorem danych osobowych jest firma MEDTOUR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 21, właściciel marek Dentestetica i Stomatologia ślubna.

 

f) potwierdzenia zgłoszenia datą i własnoręcznym podpisem,

4.6. Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia na stoisku Organizatora oznacza, że uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.2 i pkt. 3.3 regulaminu.

 

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

 

5.1. W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową.

5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.11.2019 r. i polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie, najlepszych rozwiązań zadania konkursowego.

Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia zgodnie z pkt. 2.7 regulaminu i wybierze autorów najlepszych rozwiązań zadania konkursowego, odpowiednio w kolejności począwszy od najlepszego, tj.: trzech laureatów nagrody głównej.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

 

6.1. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o wygranej przez organizatora, w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia w konkursie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.2. W treści wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.1 regulaminu organizator poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności zamieszczenia / przesłania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wysłania przez organizatora kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, które umożliwią wydanie nagrody.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez laureata błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata konkursu np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta laureat, informacji o wygranej w wiadomości e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej laureata konkursu.

6.4. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie pocztą e-mail na adres organizatora konkurs@dentestetica.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 regulaminu kompletu niezbędnych danych i oświadczeń ww. laureata, które umożliwią wydanie nagrody głównej, tj.:

– imię i nazwisko laureata,

– pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),

– pełen adres zamieszkania laureata,

– numer telefonu laureata,

– seria i numer dokumentu tożsamości,

– nr ewidencyjny PESEL

6.5. W przypadku niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.4 regulaminu przez laureata nagrody głównej w terminach wskazanych w pkt. 6.6. regulaminu lub niespełnienia przez laureata nagrody głównej warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, uprawnienie do nagrody głównej przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do nagrody głównej (laureat nr 2).

Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody głównej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej (laureat nr 2) również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 6.7. regulaminu, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji organizatora.

6.6. Wiadomość z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej, laureat musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.11.2019 r.

6.7. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody głównej (laureat nr 2), laureat rezerwowy musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 3.12.2019 r.

6.8. Nagroda zostanie wydana w siedzibie organizatora, w klinice Dentestetica w Krakowie, przy ul. Kamiennej 21 poprzez umówienie się na konkretny termin wizyty w celu przeprowadzenia wybielania i higienizacji.

 

7. NAGRODY

 

7.1. Nagrodą główną w konkursie jest pakiet wybielanie + higienizacja dla jednej osoby do zrealizowania w klinice Dentestetica, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Kamiennej 21 o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto.

Dodatkowo do rzeczowej nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 166,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych 65/100).

Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 1.666,65 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 65/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 166,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych 65/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody.

Organizator, będący płatnikiem podatku dochodowego, obliczy i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

7.2. Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.

7.3. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 4.999,95 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100).

7.4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7.5. Warunkiem niezbędnym do odebranie nagrody jest potwierdzenie przez lekarza stomatologa pracującego w Dentestetica, że stan zdrowia, w tym jamy ustnej laureata, pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu higienizacji i wybielania.

 

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

8.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród jest komisja konkursowa.

8.2. Komisja konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym konkursem.

9. DANE OSOBOWE

 

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez uczestników jest MEDTOUR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamiennej 21 w Krakowie.

9.2. Administrator danych osobowych, tj. organizator MEDTOUR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamiennej 21 w Krakowie, informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika konkursu, pozyskane przez organizatora jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i wydaniem nagrody (w tym obliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego), w celach marketingowych

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

d) uczestnikowi przysługuje: – prawo dostępu do podanych danych osobowych, – prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. MEDTOUR sp. z o.o. ul. Kamienna 21 Kraków lub na adres email: konkurs@dentestetica.pl,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu / realizacji nagród, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania konkursu wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: MEDTOUR sp. z o.o. Kraków, ul. Kamienna 21 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 31.12.2019 r.

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 15.01.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.dentestetica.pl/kmk19-konkurs, na stoisku organizatora podczas trwania eventu, a także w biurze organizatora: MEDTOUR sp. z o.o. Kraków, ul. Kamienna 21

11.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: – indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których uczestnicy biorą udział w konkursie; – za treść rozwiązania zadania konkursowego; – prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez uczestników konkursu.

11.4. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niniejszym konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adres kontaktowego konkurs@dentestetica.pl

11.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie konkursu, nie wpłynie to na prawa nabyte przez uczestników konkursu.

 

ORGANIZATOR

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i aktualnościami w DENTestetica.


close